ЦПО към “Ахад – Бизнес Универсал” ЕООД е одобрен доставчик на обучение по Програма “Развитие на Човешките ресурси” 2021 – 2027    

   

Център за професионално обучение към фирма “АХАД – Бизнес Универсал” ЕООД – гр. София е създаден през 2004 г. и лицензиран първоначално с лицензия № 20041221, а през 2022 година е лицензиран повторно с лицензия № 2022121604 от Национална агенция за професионално образование и обучение  към Министерски съвет на Република България.

       Формите на обучение, които се предлагат в Центъра са: дневна форма; вечерна форма; задочна форма; индивидуална форма; дуална форма – /обучение чрез работа/; самостоятелна форма; съботно-неделна форма; дистанционна форма /ако професията, специалността го позволява/; Валидиране на професионални знания и умения, ключови компетенции и други.

    Център за професионално обучение към “АХАД-Бизнес Универсал” ЕООД – гр. София предлага непрекъснато професионално обучение за придобиване, актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация – първа, втора или трета степен на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, както и за придобиване на професионална квалификация по част от професия.

      Дейността на Център за професионално обучение към “АХАД-Бизнес Универсал” ЕООД – гр. София е съобразена изцяло и е в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии, документи на МОН, МТСП, НАПОО и други нормативни документи в системата на народната просвета, както и всички останали нормативни разпоредби на търговско, данъчно, митническо, валутно, трудово и др. законодателство, действащи в Р България.

       Основни приоритети и цели на Центъра:

  • Анализ на нуждите от професионално обучение; изследване и анализ на пазара на труда, провеждане на курсове за професионално обучение в страната и чужбина, обучение за стартиране и развитие на предприемачеството и др.
  • Центърът разработва, развива и прилага собствени учебни програми, подходи, учебни материали и документация за професионално обучение, програми за мотивация, проучване и маркетинг, счетоводство и финанси, както и усвояване и подобряване на чуждоезиковите и дигитални способности на работното място.

    Основната цел на Центъра е насочена към насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването и спомагане повишаването на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда, тяхното интегриране и стремеж за заетост чрез развитие на предприемачеството.